side-area-img-1

JOIN THE CLUB

020-3346268

Sijsjesbergweg 18 Amsterdam

Top

ALGEMENE VOORWAARDEN

Paraaf lid: Pagina 1 van 3 Algemene voorwaarden Bien Fitness

Algemene voorwaarden Bien Fitness

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.bienfitness.nl

Tevens zijn de algemene voorwaarden ter inzage beschikbaar bij de receptiemedewerkers. En worden deze ter akkoord ondertekend bij inschrijving.

1. Identiteit van de ondernemer:

• Handelsnamen ondernemer: Bien Fitness, Bien Fighters B.V.;

• Vestigingsadres: Sijsjesbergweg 18, 1105 AL Amsterdam;

• E-mailadres: bienfighters@gmail.com

• Telefoonnummer: 020-3346268;

• KvK-nummer: 75008769

• Btw-identificatienummer: NL860106676B01

2. De periode van inschrijving wordt maandelijks stilzwijgend verlengd tenzij u dit abonnement heeft opgezegd. Opzeggen dient schriftelijk gedaan te worden bij een van de receptiemedewerkers middels een opzegformulier. Dit opzegformulier dient u zorgvuldig te bewaren. Hier kan later om gevraagd worden. Bij opzegging is er sprake van een opzeggingstermijn van één maand. Bij opzegging dient u de lidmaatschapspas in te leveren. Indien u de lidmaatschapspas niet inlevert, brengt Bien Fitness een boete in rekening ad. € 75,00 excl. BTW.

3. De leden die tijdens hun uitschrijving openstaande schulden hebben bij Bien Fitness, zijn verplicht deze te voldoen. Tevens geschied uitschrijving enkel wanneer alle schulden zijn voldaan.

4. Bien Fitness hanteert een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar of ouder bij het aangaan van een lidmaatschap. Minderjarige welke een lidmaatschap willen afsluiten, kunnen dit alleen met toestemming van diens ouders/ verzorgers door middel van een ondertekende inschrijvingsformulier.

5. Bien Fitness behoudt het recht de contributies jaarlijks te indexeren. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 2.

6. Na afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap, en na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt u een bewijs van lidmaatschap (kopie van inschrijving en lidmaatschapspas). De lidmaatschap pas dient bij elk bezoek door de paslezer gehaald te worden als registratie dat u gebruik maakt van de faciliteiten van de Bien Fitness.

7. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bien Fitness gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

8. U dient zich gedurende uw verblijf in Bien Fitness te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van Bien Fitness, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de GYM op te volgen. Indien u zich niet conform de algemene voorwaarden en huisregels gedraagt, is Bien Fitness gerechtigd om u uit de vestiging te verwijderen.

De huisregels zijn te vinden op de website van Bien Fitness:

https://bienfitness.nl/huisregels/

9. Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft Bien Fitness het recht u de toegang tot de vestiging te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie

Paraaf lid: Pagina 2 van 3 Algemene voorwaarden Bien Fitness

10. De contributie voor het overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste kalenderdag van de maand te worden overgemaakt, oftewel voorafgaand de gebruiksmaand.

11. Indien u middels automatische incasso de termijnen voldoet, dient u te zorgen voor voldoende banksaldo. Wanneer de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld om van Bien Fitness , dient de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant of per pin worden voldaan. Wanneer er sprake is van een contante of per pin betaalde rekening, zoals hiervoor genoemd, is Bien Fitness gerechtigd administratie kosten in rekening te brengen.

12. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Bien Fitness ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Bien Fitness gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren worden door opdrachtnemer in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de opdrachtnemer niet op. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na een herinneringsbrief, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt Bien Fitness zich het recht voor de leden te deponeren bij een Deurwaarder/Incassobureau. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering. Indien er sprake is van een abonnement dat maandelijks opzegbaar is en betaling blijft uit, dan zal het abonnement worden beëindigd en is het openstaande bedrag dat een lid aan Bien Fitness verschuldigd is direct opeisbaar. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), welke door Bien Fitness worden gemaakt teneinde nakoming van de (betalings-)verplichtingen van het lid te bewerkstellingen zijn ten laste van het lid.

13. Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door Bien Fitness opgezegd, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van Bien Fitness geweigerd en wordt uw lidmaatschapspas geblokkeerd.

14. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door Bien Fitness worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad € 8,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.

15. Lidmaatschapshouders kunnen niet enkel voor de vakantie hun lidmaatschap opzeggen.

16. De openingstijden worden vastgesteld door Bien Fitness. Het is mogelijk dat de faciliteiten gesloten zijn op (officiële) feestdagen en/of wanneer het rooster wordt aangepast. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen zoals wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.

17. Bien Fitness is gerechtigd lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc.

18. Indien een uitschrijving plaatsvind met als reden COVID-19 en/of gedurende COVID-19 in Nederland, hanteren wij bij her inschrijving € 75,00 inschrijfgeld en zal de maandelijkse contributie worden geïndexeerd met € 7,50 per maand voor onbepaalde tijd.

Paraaf lid: Pagina 3 van 3 Algemene voorwaarden Bien Fitness

19. Er mag geen personal training worden gegeven binnen de faciliteiten tenzij Bien Fitness schriftelijke goedkeuring verstrekt. Mocht dit wel gebeuren zonder toestemming, dan is de overtreder Bien Fitness € 250,00 per personal trainingssessie verschuldigd.

20. U verklaart hierbij de faciliteiten van Bien Fitness uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich er van bewust dat het gebruik van de faciliteiten van Bien Fitness risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u Bien Fitness zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

21. Bien Fitness behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van leden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de leden meest gunstige bepaling zal prevaleren.