side-area-img-1

JOIN THE CLUB

020-3346268

Sijsjesbergweg 18 Amsterdam

Top

ALGEMENE VOORWAARDEN

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.bienfitness.nl

Tevens zijn de algemene voorwaarden ter inzage beschikbaar bij de receptiemedewerkers. En worden deze ter akkoord ondertekend bij inschrijving.

 1. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd  tenzij u dit abonnement heeft opgezegd. Opzeggen moet schriftelijk worden gedaan bij een van de receptiemedewerkers middels een opzegformulier. Dit opzegformulier dient u zorgvuldig te bewaren. Hier kan later om gevraagd worden. Bij opzegging na het overeengekomen contractduur geld altijd tenminste een (1) kalendermaand als opzegtermijn. Ook dient u de lidmaatschapspas in te leveren. Doet u dit niet dan  bent u Bien fitness een bedrag van  € 75 (Maand bedrag) (ex btw) verschuldigd.
 2. Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder bij het aangaan van een lidmaatschap. Het inschrijvingsformulier dient wanneer het lid minderjarig is door een van de ouders of verzorgers ondertekend te worden.
 3. Bien Fitness behoudt zich het recht de contributies jaarlijks te indexeren. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 1.
 4. Na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap, en na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt u een bewijs van lidmaatschap (kopie van inschrijving en lidmaatschapspas). De lidmaatschap pas moet bij elk bezoek door de paslezer gehaald worden als registratie dat u gebruik maakt van de faciliteiten van de GYM.
 5. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bien Fitness gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 6. U dient zich gedurende uw verblijf in Bien Fitness te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van Bien Fitness, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de GYM op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 7. Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft Bien Fitness het recht u de toegang tot de GYM te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie
 1. De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van het begin van de maand te worden voldaan oftewel voorafgaand de gebruiksmaand.
 2. Als u via automatische incasso betaalt, dient u te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van Bien Fitness , moet de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant of per pin worden voldaan. In dat geval zijn administratiekosten verschuldigd.
 3. Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover Bien Fitness niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan gerechtsdeurwaarder van Hoek & Partners. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening. Dit doet niets af aan de bevoegdheid van Bien Fitness om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wanneer een u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of huisregels die gelden bij Bien Fitness
 4. Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door Bien Fitness ontbonden, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van de GYM geweigerd en wordt uw lidmaatschapspas geblokkeerd.
 5. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door Bien Fitness worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad € 8,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.
 6. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.
 7. De openingstijden worden vastgesteld door Bien Fitness. Het kan zijn dat de GYM op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.
 8. Bien Fitness mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc.
 9. Indien een uitschrijving plaatsvind met als reden COVID-19 en/of gedurende COVID-19 in Nederland, hanteren wij bij herinschrijving €75.00 inschrijfgeld en zal de maandelijkse contributie worden geïndexeerd met €7.50 per maand voor onbepaalde tijd.
 10. Er mag geen personal training worden gegeven in de gym tenzij schriftelijk goedkeuring van Bien Fitness. Mocht dit wel gebeuren zonder toestemming dan is de overtreder Bien Fitness €250 per PT sessie verschuldigd.

U verklaart hierbij de faciliteiten van Bien Fitness uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich er van bewust dat het gebruik van de faciliteiten van Bien Fitness  risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u Bien Fitness zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

Note: De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.